لیست سفارش ها

شماره سفارش نام مشتری وضعیت جاری لینک محصول
2778 بهاره شیرعلی

منتظر پرداخت

https://m.trendyol.com/shey-butik/bayan-bileklik-kombin-014-p-78623920?adjust_t=mk12x3o_m4o2h83&adjust_campaign=product_free&link_contentid=78623920&link_userID=15691748&utm_campaign=78623920&utm_medium=product_free&utm_source=share&utm_term=15691748

https://m.trendyol.com/nilu-moda/gold-metal-cerceveli-cat-eye-retro-mavi-gunes-gozlugu-p-37316155?adjust_t=mk12x3o_m4o2h83&adjust_campaign=product_free&link_contentid=37316155&link_userID=16696364&utm_campaign=37316155&utm_medium=product_free&utm_source=share&utm_term=16696364

https://m.trendyol.com/pisi-butik/6-li-cicek-ve-yildiz-figurlu-mineli-halka-kupe-p-63174854?adjust_t=mk12x3o_m4o2h83&adjust_campaign=product_free&link_contentid=63174854&link_userID=23156617&utm_campaign=63174854&utm_medium=product_free&utm_source=share&utm_term=23156617

https://m.trendyol.com/shey-butik/coklu-sari-papatya-kolye-p-72855741?adjust_t=mk12x3o_m4o2h83&adjust_campaign=product_free&link_contentid=72855741&link_userID=62736238&utm_campaign=72855741&utm_medium=product_free&utm_source=share&utm_term=62736238

2776 بهاره شیرعلی

منتظر پرداخت

2761 بهاره شیرعلی

منتظر پرداخت

2758 نادر مجیدی

انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل

2754 بهاره شیرعلی

تایید رسید پرداخت

2750 بهاره شیرعلی

انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل

2748 بهاره شیرعلی

کنسل شده

2747 بهاره شیرعلی

کنسل شده

2746 بهاره شیرعلی

کنسل شده

2742 بهاره شیرعلی

کنسل شده