لیست سفارش ها

شماره سفارش نام مشتری وضعیت جاری لینک محصول
2694 سعیده نفری فرد

منتظر پرداخت

2693 مهسا پیما

منتظر پرداخت

2692 مجتبی علیمحمدی

تایید رسید پرداخت

2687 سعیده نفری فرد

منتظر پرداخت

2686 سعیده نفری فرد

منتظر پرداخت

2684 مهسا پیما

منتظر پرداخت

2682 فروزان خدائی

انتظار برای دریافت محصول و محاسبه هزینه حمل و نقل

2681 محمد رضا تنهایی

منتظر پرداخت

2677 مهسا پیما

منتظر پرداخت

2676 مهسا پیما

منتظر پرداخت