توضیحات

Nike ،over size، کت بلند ،پشت شفاف
size :2S,2M,2L